Strona główna

Kancelaria Radcy Prawnego Radosława Grysa

Wita­my serdecznie na stron­ie inter­ne­towej Kance­larii Rad­cy Prawnego Radosława Grysa. Kance­lar­ia świad­czy sze­ro­ki zakres usług prawniczych zarówno na rzecz klien­tów indy­wid­u­al­nych, jak i pod­miotów gospo­dar­czych. Obe­j­mu­ją one między inny­mi: windykację należnoś­ci, reprezen­tację w postępowa­ni­ach sądowych, stałą obsługę prawną przed­siębiorstw oraz porady prawne dla klien­tów indywidualnych.

Kance­lar­ia praw­na wyróż­nia się wysokim poziomem mery­to­rycznym świad­c­zonych usług, indy­wid­u­al­nym pode­jś­ciem do roz­pa­try­wanej sprawy, ter­mi­nowoś­cią, dokład­noś­cią i dużym zaan­gażowaniem. Serdecznie zapraszam do zapoz­na­nia się z zakre­sem świad­c­zonych usług.

Radosław Grys
Rad­ca Prawny

RADCA-GRYS.PL