Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Wyna­grodze­nie usta­lane jest indy­wid­u­al­nie i zależne jest od stop­nia skom­p­likowa­nia sprawy, wartoś­ci przed­mio­tu sporu oraz spodziewanego nakładu pra­cy. W zależnoś­ci od charak­teru świad­c­zonych usług.

Kance­lar­ia sto­su­je kil­ka sposobów rozliczeń z Klientami:

  1. Miesięcznego wyna­grodzenia rycza­ł­towego (w przy­pad­ku obsłu­gi stałej).
  2. Wyna­grodzenia rycza­ł­towego za real­iza­cję konkret­nej usłu­gi (w przy­pad­ku zle­ceń jednorazowych).
  3. Wyna­grodzenia lic­zonego stawką godzi­nową (w przy­pad­ku usług, których czas świad­czenia jest trud­ny do wcześniejszego oszacowania).
  4. Sys­tem suc­ces fee, czyli “pre­mii za sukces” (w przy­pad­ku niek­tórych spraw umowa z Klien­tem może przewidy­wać dodatkowe wyna­grodze­nie za pomyśl­ny wynik sprawy).

RADCA-GRYS.PL