Zakres usług

Zakres Usług Prawnych

Kance­lar­ia udziela porad prawnych oraz zapew­nia kom­plek­sową obsługę prawną zarówno pod­miotów gospo­dar­czych, jak i osób fizy­cznych, m.in. w następu­ją­cych sprawach:

I. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Zapew­ni­amy obsługę prawną w postępowa­ni­ach zmierza­ją­cych do odzyska­nia należnoś­ci przez naszych Klien­tów poprzez:

 1. Przy­go­towywanie postanowień umownych, mają­cych na celu zabez­piecze­nie intere­su Klien­ta lub skróce­nie ewen­tu­al­nego postępowa­nia sądowego.
 2. Prowadze­nie rozmów zmierza­ją­cych do zawar­cia ugody.
 3. Przeprowadzanie postępowań zabezpieczających.
 4. Zastępowanie klien­ta w postępowa­ni­ach sądowych.
 5. Nad­zorowanie prowad­zonego przez komorni­ka postępowa­nia egzekucyjnego.

II. POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE

Reprezen­tu­je­my naszych Klien­tów w postępowa­ni­ach sądowych przed sąda­mi, organa­mi admin­is­tracji pub­licznej i urzę­da­mi, w tym przed:

 1. Sąda­mi powszechnymi.
 2. Sądem Najwyższym.
 3. Wojew­ódzki­mi Sąda­mi Administracyjnymi
 4. Naczel­nym Sądem Administracyjnym.

III. PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

Kance­lar­ia zapewnia:

 1. Pomoc prawną przy zakłada­niu i rejes­tracji spółek hand­lowych, a także fun­dacji i sto­warzyszeń (m. in.: sporządzanie umów i statutów spółek, wniosków reje­strowych, a także reg­u­lam­inów organów).
 2. Bieżącą obsługę prawną przed­siębior­ców poprzez przy­go­towywanie stosownych uch­wał organów Spół­ki oraz innej wyma­ganej doku­men­tacji, negocjowanie, sporządzanie i wery­fikac­ja wszelkiego rodza­ju umów hand­lowych, dokony­wanie zmi­an w umowach, statu­tach spółek, orga­ni­zowanie wal­nych zgro­madzeń itp.
 3. Udzielanie porad prawnych we wszel­kich sprawach związanych z bieżącą działalnością.

IV. PRAWO CYWILNE I RODZINNE

Kance­lar­ia zapew­nia doradzt­wo oraz reprezen­tu­je Klien­tów przed sąda­mi w sprawach:

 1. Prawa włas­noś­ci, użytkowa­nia wieczys­tego, służeb­noś­ci, użytkowa­nia, zastawu, hipoteki
 2. Rodzin­nych i opiekuńczych: np. o rozwód, sep­a­rację, ali­men­ty, ustal­e­nie kon­tak­tów z dzieck­iem, przys­poso­bi­e­nie, ubezwłas­nowol­nie­nie, itp.
 3. O podzi­ał majątku małżeńskiego.
 4. O stwierdze­nie naby­cia spad­ków, dzi­ał spadku.
 5. Prawa zobow­iązań (np. zadośćuczynie­nie, odszkodowanie).

V. PORADY PRAWNE

Kance­lar­ia udziela porad prawnych, zapew­nia doradzt­wo z wielu dziedzin prawa oraz reprezen­tację w przy­pad­ku spraw sądowych w takich dziedz­i­nach prawa jak:

 • pra­wo pra­cy i ubez­pieczeń społecznych,
 • pra­wo budowlane,
 • pra­wo wykroczeń,
 • pra­wo zamówień publicznych.

Pon­ad­to Kance­lar­ia współpracu­jąc z licencjonowanym biurem rachunkowym zapew­nia pełną obsługę księ­gową oraz poma­ga w rozwiązy­wa­niu prob­lemów rachunkowych i podatkowych.

RADCA-GRYS.PL